2008

8. März 2008 Neuwieder Stadtmeisterschaften

Five Elements           1. Platz

27. April 2008 Koblenz

Five Elements           1. Platz

18. Mai 2008 Welschbillig

Aktivengarde            2. Platz

1. Juni 2008 Simmern

Jugendgarde            2. Platz

15. Juni 2008 TSV Rhein-Nahe Tanzfestival

Aktivengarde            3. Platz

30. August 2008 Saarlandmeisterschaften

Jugendgarde            2. Platz

– V I Z E S A A R L A N D M E I S T E R  2 0 0 8 –

Five Elements           1. Platz

– S A A R L A N D M E I S T E R  2 0 0 8 –

20. September 2008 Rheinland-Pfalz Meisterschaften

Jugendgarde            3. Platz

Five Elements           1. Platz

– R H E I N L A N D – P F A L Z – M E I S T E R  2 0 08  –

6./7. Dezember 2008 Deutsche Meisterschaften

Five Elements           1. Platz

– D E U T S C H E R  M E I S T E R  2 0 0 8-